Lietošanas noteikumi.

Atjaunots: 27.03.2020

LŪDZAM RŪPĪGI IZLASĪT ŠOS NOTEIKUMUS PIRMS MĀJASLAPAS LIETOŠANAS UN PRODUKTU IEGĀDES.

Šie Lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) veido juridiski saistošu līgumu ("Līgums") starp jums un mums, kas regulē piekļuvi www.eGDPR.lv ("Mājaslapa") un tā izmantošanu, kā arī tiesiskās attiecības, kas rodas, lietojot Mājaslapu un iegādājoties produktus tajā. Tāpēc, izmantojot Mājaslapu, šie Noteikumi uz jums attieksies automātiski. Pārliecinieties, ka pirms Mājaslapas lietošanas Jūs esat rūpīgi izlasījis šos Noteikumus. Lietojot un piekļūstot jebkurai Mājaslapas lapai vai tā daļai, t.sk. iegādājoties produktus un pakalpojumus, Jūs nepārprotami piekrītat ievērot visus šos Noteikumus un nosacījumus, tajā skaitā privātuma politiku, un ka tie jums ir saistoši.

Ja jūs nepiekrītat mūsu Noteikumiem, Jums nav atļauts piekļūt vai izmantot Mājaslapu.

Izmantojot Mājaslapu, piekļūstot vai iegādājoties jebkurus produktus, jūs apliecinat, ka:

a) jūs esat vecāks par 18 gadiem un jums ir rīcībspēja slēgt juridiski saistošu līgumu;

(b) izlasījāt šos Noteikumus un piekrītat tiem; un

(c) ievērosiet šos Noteikumus.

Mājaslapa patur tiesības mainīt Noteikumus jebkurā laikā un Jūs esat atbildīgs par to regulāru pārskatīšanu. Pēdējais datums, kurā Noteikumi tika izmainīti, ir norādīts Noteikumu sākumā. Jūs varat noraidīt Noteikumu izmaiņas un izbeigt Līgumu, nekavējoties pārtraucot Mājaslapas lietošanu un piekļuvi tai. Šajā gadījumā Jūsu piekrišana agrākajām Noteikumu versijām paliek spēkā un tiks piemērota jebkuram strīdam starp Jums un mums. Turpinot piekļūt vai lietot Mājaslapu un tās pakalpojumus, Jūs piekrītat Noteikumu izmaiņām.

ONLINE PRODUKTI

Viss Mājaslapā pieejamais saturs satur vispārīgu informāciju par datu aizsardzību un dažādām likuma jomām, un tajā nav ņemtas vērā jūsu īpašās vajadzības, mērķi vai apstākļi, un tāpēc to nevar uzskatīt par datu aizsardzības speciālista ("DAS") vai jurista juridisku vai profesionālu padomu. Mājaslapas izmantošanu, pasūtot konsultācijas vai iegādājoties tiešsaistes produktus, neveido juridiskas attiecības starp klientu un juristu un profesionālās attiecības starp klientu un DAS pat pie tā nosacījuma, ka jebkāds šīs Mājaslapas saturs ir izveidots ar DAS vai jurista palīdzību. Piedāvātie tiešsaistes produkti ir paredzēti lietošanai uzņēmējdarbībā.

Jurista / DPO un klienta attiecības tiks nodibinātas tikai tajos gadījumos, kad Jūs piesakāt konsultāciju vai citus pakalpojumus, kuru sniegšana nenotiek tiešsaistē. Jebkāda informācija, raksti vai cita informācija, kas Jums pieejama šajā Mājaslapā, saņemtajos informatīvajos epastos un sociālajos plašsaziņas līdzekļos, ir tikai vispārīga informācija, un tajā nav ņemtas vērā jūsu īpašās vajadzības vai apstākļi, un uz to nevajadzētu paļauties, lemjot par konkrēto jautājumu.

Jūs esat atbildīgs par tiešsaistes produktu izmantošanu. Mēs neuzņemsimies atbildību par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem bojājumiem, zaudējumiem vai jebkāda veida darbības traucējumu cēloņiem, kas rodas no tiešsaistes produktu un Mājaslapas satura izmantošanas vai saistībā ar to.

Publicējot Mājaslapas saturu, mēs dalāmies ar savu viedokli un praksi par veicamajām darbībām un to piemērošanu, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

PRODUKTS "REĢISTRS"

Reģistrs ir izstrādāts saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par Reģistra turpmāko izmantošanu un saturu, kurš tiks ietverts Reģistrā tā izmantošanas rezultātā. No brīža, kad Jūs uzsākat lietot Reģistru, Jūs uzņematies atbildību par datu pareizību un Jūsu pienākumiem un atbildību par datu aizsarzības procesu ieviešanu uzņēmumā un tā atbilstību. Reģistrs ir veids un forma, kas ir izstrādāts, lai Jūs varētu to aizpildīt, atbilstoši procesiem un datiem, ko apstrādā Jūsu uzņēmums.

KLĀTIENES PAKALPOJUMI UN DAS PADOMS

DAS un klienta attiecības veidojas tikai pēc tam, kad esat pieņēmis jebkādu pakalpojumu piedāvājumu un starp mums ir noslēgts pakalpojumu līgumu.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Mājaslapas saturu, ieskaitot, bet ne tikai, attēlus, video, logotipus, grafikas, krāsas, dizainu, metodes, funkcijas un jebkuru programmatūru, kas Mājaslapai palīdz veikt savu darbību, aizsargā autortiesības un visas pārējās mūsu un attiecīgo tiesību īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesības. Satura pilnīga vai daļēja, kā arī tā jebkāda veida pavairošana ir aizliegta.

Jums ir atļauts apskatīt Mājaslapu un tās saturu un veikt pagaidu reproducēšanas darbības tikai personiskai lietošanai, kam ir pagaidu raksturs un kas ir būtiska Mājaslapas un tās satura apskates sastāvdaļa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ikviens Mājaslapā publicētu darbu autors ir tiesīgs pieprasīt sava darba autorību un iebilst pret jebkādu darbu sagrozīšanu vai jebkādām citām modifikācijām, ieskaitot darbus, kas var kaitēt viņu godam vai reputācijai.


Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Jūs nedrīkstat modificēt, izmainīt, publicēt, pārsūtīt, piedalīties nodošanā vai pārdošanā, radīt atvasinātus darbus, izplatīt, parādīt, reproducēt, kā arī jebkādā veidā izmantot Mājaslapu, to saturu vai tiešsaistē iegādātus produktus un pakalpojumus kopumā vai daļēji, kā arī, iegādājoties produktus un pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka šī noteikuma, kā arī visu Noteikumu pārkāpuma gadījumā, Jūs nesat pilnīgu atbildību par zaudējumiem, kuri mums radīsies Jūsu prettiesiskās un aizliegtas darbības rezultātā.

Iegādājoties jebkurus tiešsaistes produktus, jums tiek piešķirta neekskluzīva, citiem nenododama, ierobežota, tālāk nelicencējama licence piekļuvei produktam un tā izmantošanai personīgai uzņēmējdarbībai vai  pildot amata pienākumus. Jūs nedrīkstat piešķirt vai nodot tiešsaistes produktus nevienam citam. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ pieņemt vai atteikties piedāvāt jums produktus un/vai pakalpojumus.

Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi, ja Jūs interesē saišu uz Mājaslapas saturu izmantošana publiski pieejamām tīmekļa lapām: i[email protected].

Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt personai - datu subjektam -  informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un personas tiesībām, kas rodas lietojot šo interneta vietni (“Vietne”) un veicot pirkumus tajā.

Mēs rūpējamies par Jūsu privātuma tiesību un personas datu aizsardzību un tāpēc apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”), kā arī citiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus. 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir SIA “eGDPR", reģ.Nr.41503088036, (“mēs, mums”).

Sūdzību vai jautājumu par personas datu apstrādi var uzdot, nosūtot to uz: [email protected]

Personas datu kategorijas

 

·       identifikācijas dati - vārds, uzvārds;

·       piegādes informācija – adrese; 

·       kontaktinformācija – tālruņa numurs, e-pasta adrese.

·     

Kāpēc mēs glabājam un apstrādājam jūsu datus?

Jūsu dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

  • Vietnē izvietotās produkcijas pasūtīšana, piegāde;
  • Komercinformācijas un vispārīgās informācijas nosūtīšana, kuru saņemšanai Jūs esat pieteicies;·  
  •  Mārketinga komunikāciju vajadzībām

Apstrādājot personas datus, mēs izmantojam mūsdienu tehnoloģiskos risinājumus un sadarbojamies ar drošiem pakalpojumu sniedzējiem, izvērtējot privātuma riskus un pielietojot mums pieejamos organizatoriskos un finansiālos resursus. Mēs uzņemamies atbildību par mums uzticētiem datiem un neievācam, kā arī neapstrādājam datus, kas nav nepieciešami Produktu piegādei un pakalpojumu sniegšanai.

Mūsu darbinieki un pieaicinātie pakalpojumu sniedzēji lieto datus tikai iepriekš minētajos nolūkos. 

Iegūtie personas dati tiks glabāti drošajā mākoņdatošanas un serveru risinājumos, kas nodrošina datu apstrādi ES un EEZ teritorijās. Mainot šādu pakalpojumu sniedzējus, mēs garantējam, ka vienmēr veidojam sadarbību tikai ar uzticamiem partneriem, kas nodrošina Regulas prasību ievērošanu.

Personas datu apstrādes juridiskie pamati

Mēs veicam Vietnes lietotāju un pircēju personas datu apstrādi tikai pamatojoties uz sekojošiem tiesiskiem datu apstrādes pamatiem:

a) Jūsu piekrišana savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai ar Jums vai tā izpildei, vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;

d) datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citu personu vitālas intereses;

e) datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs;

f) datu apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

 

Personas datu glabāšanas termiņš

Iegūtos personas datus mēs glabājam kamēr:

·       dati ir nepieciešami tam nolūkam, kuram tie ir saņemti;

·       datu subjekts un mēs varam realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

·       pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;

·       ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Datu nodošana trešajām personām

Mēs neizpaužam Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot:

·       saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

·       normatīvajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;

·       normatīvajos aktos noteiktos gadījumos leģitīmo interešu aizsardzībai.

Trešās personas, kas, nodrošinot mums pakalpojumus, apstrādā Jūsu datus:

Nosaukums Mērķis
   
PayPal Maksājumu veikšanas rīks
SIA Mozello Nodrošina Vietnes hostingu un uzturēšanu.
 


 
Dati, kas iegūti no datu subjektiem, kas piesakās pasākumiem vai informācijas saņemšanai

Dati, kas iegūti no datu subjektiem, kas piesakās pasākumiem vai konsultācijām un jaunumu saņemšanai, mēs glabājam un izmantojam kamēr datu subjekts neizmanto iespēju atrakstīties no e-pastu saņemšanas.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personas datus, ja tie nav nepieciešami turpmākai apstrādei.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkuriem Jūsu personas datiem 1 mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personas datiem.

SĪKDATNES

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē www.cookiecentral.com.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu Vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, kā arī veiktu anonīmu statistiku par Vietnes lietošanu. Mēs izmantojam obligātās sīkdatnes, sesijas sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes (trešās puses (partneru) sīkdatnes), lai:

·       nodrošinātu Vietnes drošību un pārvaldīt to;

·       atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;

·       atcerētos pirkuma noformēšanas procesā ievadītos datus, ja izvēlējāties šādu funkciju;

·       atcerētos groza saturu.

Dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses - pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām (piem.Facebook, Google).

Lūdzam ņemt vērā, ka Vietne izmanto arī tādas sīkdatnes, kuru lietošanai nav nepieciešama Jūsu piekrišana un tie ir:

·       Jūsu ievadītās informācijas sīkdatnes, kas saglabājas tikai sesijas laikā;

·       Autentifikācijas sīkdatnes, kas saglabājas tikai sesijas laikā.

Personas dati un to nodošana

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu Jūs personīgi.

Mēs varam sniegt Jūsu datus trešajām personām, kas nodrošina mums pakalpojumus, piemēram, Vietnes analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanai. Šīs personas ir pilnvarotas izmantot Jūsu datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.

Mēs sniegsim Jūsu datus trešajām personām tikai tādā veidā, kādā tas ir aprakstīts šajā Privātuma politikā. Mēs nekādā veidā nepārdodam Jūsu datus trešajām personām.

Sūdzības

Jebkuras sūdzības un pieprasījumus Jūs varat sūtīt uz:  [email protected]egdpr.eu 

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu likumā noteiktās tiesības, Jūs varat iesniegt sūdzību datu valsts inspekcijā, kas atrodas pēc adreses: Blaumaņa ielā 14, Rīga, tālr. 67223131, e-pasts: [email protected]

0
 .